De kledingbieb voor baby's

Algemene voorwaarden

Versie 1.0
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 03-12-2017

ALGEMENE VOORWAARDEN BIEBY

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de diensten van BIEBY. Door Producten te huren via de Website van BIEBY gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Indien u niet akkoord wilt gaan, kunt u géén Producten huren van BIEBY.

Deze Algemene Voorwaarden kunnen gedownload en geprint worden.

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide begrippen steeds de hiernavolgende betekenis:

Algemene Voorwaarden: BIEBY deze algemene voorwaarden van BIEBY

Account: de persoonlijke omgeving van de Klant, toegankelijk via de Website door middel van het invoeren van de Inloggegevens;

BIEBY, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam aan de Zaandijkstrat 7 - 1, 1013 VM, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69260869

Inloggegevens: de door de Klant gekozen gebruikersnaam en wachtwoord waarmee de Klant toegang krijgt tot zijn Account;

IE-rechten: alle intellectuele eigendomsrechten en daaraan verwante rechten zoals auteursrechten, merkrechten, modelrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede knowhow;

Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van BIEBY

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Klant en BIEBY die wordt gesloten, op grond waarvan de Klant een Product bij BIEBY afneemt/huurt

Product: de producten die BIEBY te huur aanbiedt, kinderkleding in de maten 50 tot en met 92;

Locatie; de fysieke pop-up locatie waar het mogelijk is om producten van BIEBY af te huren.

Website: de website www.bieby.nl alsmede alle onderliggende webpagina’s.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van BIEBY en alle overige rechtsbetrekkingen tussen BIEBY en de Klant.
 2. 2. BIEBY kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen en/of aanvullen. Wijzigingen gelden niet voor reeds gesloten Overeenkomsten. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn op de Website te vinden en worden tijdens het gebruik van de Website onder de aandacht van de Klant gebracht. Indien de Klant niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden kan de Klant het Product niet huren. Bij voorgezet gebruik accepteert de Klant de meest recente en op de website gepubliceerde versie van deze Algemene Voorwaarden.
 3. 3. Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van de Klant verbinden BIEBY niet en worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Account

 1. 1. Om Producten op de Website te huren kan de Klant een Account aanmaken op de Website. Een Account kan aangemaakt worden door het doorlopen van het registratieproces op de Website. Het is niet toegestaan een Account aan te maken op naam van een ander of ten behoeve van een ander.
 2. 2. Tijdens het registratieproces wordt de Klant verzocht bepaalde informatie te verstrekken. De Klant staat er jegens BIEBY voor in en is er zelf verantwoordelijk voor dat de informatie die hij of zij bij het aanmaken van zijn Account verstrekt correct, volledig en actueel is. Wanneer om welke reden dan ook de gegevens van de Klant niet meer actueel, volledig of correct zijn, dient de Klant zijn gegevens onverwijld aan te passen.
 3. 3. Tijdens de registratie moet de Klant tevens Inloggegevens opgeven, waarmee toegang kan worden verkregen tot zijn Account. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn Inloggegevens. Het is de Klant niet toegestaan zijn Inloggegevens aan derden te verstrekken dan wel derden op enigerlei wijze toegang te geven tot zijn Account. De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik dat via de Inloggegevens van zijn Account wordt gemaakt.
 4. 4. Zodra de Klant weet of reden heeft te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet de Klant BIEBY daarvan onverwijld op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de Inloggegevens.
 5. 5. BIEBY behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of de Inloggegevens van de Klant te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de Website of de veiligheid van het Account.
 6. 6. De Klant kan zijn account beëindigen op het moment dat hij geen producten van BIEBY meer in bezit heeft en geen abonnement meer afneemt. Wanneer de Klant niet in overeenstemming handelt met deze Algemene Voorwaarden, is BIEBY bevoegd om het Account met onmiddellijke ingang en zonder dat zij daarvoor een vergoeding aan de Klant verschuldigd is, te beëindigen. BIEBY verwijdert bij beëindiging, om welke reden dan ook, onmiddellijk het Account.

Artikel 4. Aanbod en totstandkoming Overeenkomst

 1. 1. De Overeenkomst komt tot stand door het volledig doorlopen van het bestelproces op de Website of op Locatie, met als onderdeel de acceptatie van deze Algemene Voorwaarden.
 2. 2. Een aanbod op de Website of op Locatie is altijd vrijblijvend en kan door BIEBY nog onverwijld na een bestelling worden herroepen.
 3. 3. BIEBY is niet gebonden aan kennelijke fouten en verschrijvingen in het aanbod op de Website. De Klant erkent dat het geleverde Product in beperkte mate kan afwijken van de op de Website gegeven informatie, waaronder de afbeeldingen.
 4. 4. BIEBY behoudt zich het recht voor een Product op ieder moment aan te passen of te verwijderen van haar Website, zonder dat BIEBY daarvoor aansprakelijk kan worden gehouden.
 5. 5. De Klant staat er jegens BIEBY voor in dat de informatie die hij bij het doorlopen van het bestelproces verstrekt correct, volledig en actueel is. De Klant erkent en begrijpt dat de correctheid, actualiteit en volledigheid van de verstrekte informatie van groot belang is voor BIEBY, onder andere ten behoeve van het leveren van de gehuurde Producten.
 6. 6. Onder de Producten vallen ook de diverse abonnement vormen die worden aangeboden op de Website. Zie Artikel 5.

Artikel 5. Verantwoordelijkheid en zorg gehuurde producten

 1. 1. De Klant dient het gehuurde Product als een goede huurder te beheren en te verzorgen
 2. 2. De Huurder dient zich aan de gestelde wasvoorschriften te houden
 3. 3. Het boordelen van de status van het gehuurde Productie via het online leensysteem zal na ontvangst van het pakket geschieden door BIEBY. De Klant heeft zelf middels een formulier de mogelijkheid eventuele beschadigingen e.d. aan te geven

Artikel 6. Vergoeding/boete bij beschadiging gehuurde items

 1. 1. Over wat de Klant leent, heeft hij/zij het recht om drie maal per kalenderjaar het gehuurde kosteloos met onherstelbare schade te retourneren. BIEBY heeft het recht om te beoordelen wat als onherstelbare schade kan worden benoemd en wat niet.
 2. 2. Na drie maal onherstelbare schade wordt de huidige dagwaarde van het item als vergoeding in rekening gebracht. BIEBY heeft het recht op deze dagwaarde te bepalen. Dit bedrag wordt via een factuur verrekend.
 3. 3. Indien het Product verloren gaat, ongeacht de oorzaak is de Klant de dagwaarde van het item verschuldigd, welke via een factuur wordt verrekend

Artikel 7. Abonnementen en betaling van abonnementen

 1. 1. De klant kan de Producten ook bestellen middels het afnemen van een abonnement (hierna: Abonnement). Bij het afsluiten van een abonnement geldt een afnameverplichting van minimaal 3 maanden. Na afloop van deze periode is het abonnement maandelijks opzegbaar.
 2. 2. Indien de Klant een abonnement afneemt, betaalt de Klant middels iDeal of Creditcard. Middels deze betaling bevestigt de Klant het akkoord gaan met het ontvangen van hierop volgende leveringen welke worden betaald middels automatische incasso vanaf de opgegeven bankrekening van de Klant.
 3. 3. De automatische incasso wordt namens  BIEBY uitgevoerd door Mollie of een ander door BIEBY aan te wijzen bedrijf.
 4. 4. De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van het opgegeven bankrekening aan BIEBY
 5. 5. Gedurende de looptijd van uw abonnement kan u de details van uw overeenkomst wijzigen met inachtneming van hetgeen bepaald in 5.1.
 6. 6. De Klant kan het Abonnement te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand voorafgaand aan een komende zending. Opzeggen kan door telefonisch of per e-mail contact op te nemen met de BIEBY
 7. 7. Indien de Klant niet voldoet aan de betalingsverplichting is BIEBY gerechtigd de Klant – nadat BIEBY de Klant schriftelijk in gebreke heeft gesteld – sommatiekosten in rekening te brengen en – indien de Klant na onze sommaties het betalingsverzuim niet zuivert - de incasso in handen te geven van een incassobureau en u buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van het door u verschuldigde bedrag met een minimum van € 40,-.
 8. 8. BIEBY is gerechtigd het abonnement zonder opgave van redenen te beëindigen. In dat geval ontvangt u de resterende Producten waarvoor u reeds betaald heeft, met inachtneming met hetgeen is bepaald in artikel 6.1.
 9. 9. Indien de bepalingen in dit artikel conflicteren met die van artikel 4 en 7, prevaleren de bepalingen van dit artikel.

Artikel 6: Eigendomsbehoud

 1. 1. De gehuurde Producten blijven eigendom van BIEBY.
 2. 2. Het is de Klant niet toegestaan de Producten aan derden te leveren, danwel te verpanden of te bezwaren met beperkte rechten van welke aard dan ook. Indien BIEBY de Klant sommeert de Producten aan haar terug te leveren, is de Klant verplicht hieraan medewerking te verlenen op straffe van een vergoeding van door BIEBY geleden schade.
 3. 3. Het is niet toegestaan om de items op enigerlei wijze aan te passen of te wijzigen

Artikel 7. Aanbiedingen en kortingscodes

 1. 1. Alle aanbiedingen van BIEBY zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid.
 2. 2. Indien een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft of onder specifieke voorwaarden geschiedt, dan is dit in de aanbieding vermeld. BIEBY behoudt zich het recht voor de duur van een aanbieding te verlengen dan wel te verkorten zonder voorafgaande aankondiging.
 3. 3. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in de aanbieding binden BIEBY niet.
 4. 4. Tenzij expliciet anders aangegeven zijn kortingscodes geldig tot een jaar na datum van afgifte. Kortingscodes kunnen uitsluitend gebruikt worden indien deze tegelijk met een bestelling, op de door BIEBY aangegeven wijze, worden ingezet.

Artikel 8. Prijs en betaling

 1. 1. Alle prijzen worden vermeld in euro’s en zijn inclusief omzetbelasting (BTW). Op de Website zal melding worden gemaakt van eventuele bijkomende kosten, zoals verzend- en betalingskosten en andere heffingen van overheidswege.
 2. 2. De vermelde prijs van het Product is geldig op het moment dat deze op de Website wordt weergegeven. BIEBY behoudt zich het recht voor om prijzen van Producten te allen tijde te verhogen of te verlagen. Dergelijke verhogingen of verlagingen hebben geen betrekking op Producten die reeds zijn gehuurd maar nog niet zijn afgeleverd.
 3. 3. De Klant kan de verschuldigde prijs betalen op de wijze zoals aangegeven op de bestelpagina’s van de Website. Betalingen verlopen via de “payment service provider” Mollie. De algemene voorwaarden van de payment service provider zijn van toepassing op het betalingsproces. Indien de Klant niet voor een wijze van betaling vooraf heeft gekozen, geschiedt de betaling binnen 7 dagen na factuurdatum, tenzij anders op de factuur is vermeld.
 4. 4. Het is mogelijk om producten langer te lenen dan de termijn waar vooraf is betaald. In dit geval wordt door BIEBY een dagprijs per extra geleende dag gerekend. Aan het einde van de maand worden de kosten opgeteld en via een factuur bij de Klant in rekening gebracht. Betaling geschiedt door overschrijving naar het door BIEBY opgegeven rekeningnummer.
 5. 5. Indien de Klant het verschuldigde bedrag niet binnen de daarvoor gestelde termijn voldoet, is de Klant automatisch in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is. Vanaf dat moment is de Klant tevens de wettelijke rente over het openstaande bedrag tot aan het moment van volledige betaling verschuldigd.
 6. 6. Voor het betalen van een Abonnement, wordt gebruik gemaakt van afschrijving middels automatische incasso vanaf de opgegeven bankrekening van de Klant. Wanneer de Klant zich aanmeldt voor een abonnement, geeft de Klant daarmee toestemming aan BIEBY om de kosten van het Product af te schrijven van de opgegeven bankrekening van de Klant.
 7. 7. Wij kunnen ons - binnen de wettelijke kaders - op de hoogte stellen of u aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien wij op grond van dit onderzoek goede gronden hebben om de overeenkomst niet aan te gaan, kunnen wij een bestelling of aanvraag weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden verbinden.
 8. 8. Indien de Klant na een herinnering of aanmaning van BIEBY nog steeds in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te voldoen, behoudt BIEBY zich het recht voor om de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle door BIEBY gemaakte kosten, zoals proceskosten en (buiten)gerechtelijke kosten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, ten laste van de Klant.

Artikel 8. Levering

 1. 1. Op de Website en/of in het bestelproces gegeven aflevertermijnen zijn indicatief en gelden niet als een fatale termijn.
 2. 2. BIEBY levert alleen in Nederland en maakt daarbij gebruik van de diensten van MyParcel.
 3. 3. BIEBY zal de door de Klant gehuurde Producten afleveren op het door de Klant opgegeven (aflever)adres. Wanneer de Klant meerdere Producten huurt, is BIEBY gerechtigd de bestelling in delen af te leveren.
 4. 4. Het risico ten aanzien van de afgeleverde Producten, bijvoorbeeld voor beschadiging en/of vermissing, gaat op het moment van aflevering aan de Klant over op de Klant.
 5. 5. Indien nakoming door BIEBY (blijvend of tijdelijk) onmogelijk is, stelt BIEBY de Klant daar zo snel mogelijk van op de hoogte. BIEBY zal de Klant ofwel een alternatief Product aanbieden, ofwel de mogelijkheid bieden de Overeenkomst te ontbinden. Bij ontbinden van de Overeenkomst zal BIEBY het bedrag corresponderend aan de niet-afgeleverde Producten dat de Klant reeds heeft betaald, binnen 30 dagen terugbetalen aan de Klant.
 6. 6. Wanneer een afgeleverd Product niet voldoet aan de Overeenkomst, zal BIEBY kosteloos en binnen een redelijke termijn nadat de Klant BIEBY op de hoogte heeft gesteld van de non-conformiteit, het Product vervangen.
 7. 7. De Klant zal ervoor zorgen dat persoonlijke aflevering van de Producten mogelijk is op het door de Klant opgegeven (aflever)adres. Wanneer de Producten niet kunnen worden afgeleverd, worden deze Producten geretourneerd aan BIEBY en heeft BIEBY het recht de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9. Privacy

Bij het bezoeken van de Website, bij het plaatsen van een bestelling en bij het opgeven van Inloggegevens worden (persoons)gegevens aan BIEBY verstrekt. Deze (persoons)gegevens zullen conform het privacy statement van BIEBY  en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt.

Artikel 10. Ontbinding

1. De Klant heeft het recht om gedurende 14 dagen na ontvangst van het Product de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden, tenzij:

 1. 1. Het label (van BIEBY) na levering van het Product is verwijderd.
 2. 2. Indien het ontbindingsrecht van toepassing is, kan de Klant van dit recht gebruik maken door het modelformulier voor ontbinding, zoals door BIEBY wordt verstrekt door een mail te versturen naar retour@bieby.nl, in te vullen en dit formulier binnen 14 dagen na ontvangst van het Product samen met het te retourneren Product te sturen aan BIEBY.
 3. 3. De Klant is verplicht het te retourneren Product uiterlijk binnen 14 dagen na de verklaring tot ontbinding, aan BIEBY terug te sturen. De kosten van retourzending komen voor rekening van de Klant.
 4. 4. In geval van ontbinding op grond van artikel 8 lid 1, zal BIEBY het door de Klant op grond van de Overeenkomst reeds betaalde bedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de verklaring tot ontbinding terugbetalen. BIEBY is gerechtigd de waardevermindering van het Product in mindering te brengen op de terug te betalen bedragen, voor zover die waardevermindering het gevolg is van gebruik door de Klant dat verder gaat dan noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen.
 5. 5. Als de Klant voor een andere wijze van verzending dan de standaard verzendwijze heeft gekozen, betaalt BIEBY slechts de kosten voor de standaardverzending terug.

Artikel 11. Garanties en aansprakelijkheid

 1. 1. De Klant aanvaardt dat de Website alleen de functionaliteiten en overige eigenschappen bevat zoals hij die aantreft op de Website op het moment van gebruik (“as is”). BIEBY sluit uitdrukkelijke en impliciete garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van de Website.
 2. 2. BIEBY garandeert niet dat de Website te allen tijde bereikbaar is of dat de informatie op de Website, waaronder maar niet beperkt tot informatie over de Producten, de levertijd en de indicatie van de voorraad, te allen tijde correct, actueel of volledig is. BIEBY is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens de Klant voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Website.

Artikel 12. IE-rechten

 1. 1. Alle IE-rechten met betrekking tot de Website, alsmede de via de Website toegankelijk gemaakte informatie waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, look and feel, video-, audio-, beeld- en/of fotomateriaal, berusten bij BIEBY.
 2. 2. Het is de Klant uitdrukkelijk niet toegestaan om enige informatie die via de Website toegankelijk wordt gemaakt, te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, te reverse engineeren, openbaar te maken en/of voor commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij BIEBY daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven
 3. 3. Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enig IE-recht aan de Klant over te dragen. De Klant zal geen handelingen verrichten die inbreuk (kunnen) maken op de IE- rechten van BIEBY, zoals het registreren van domeinnamen, merken of Google AdWords die lijken op of identiek zijn aan enig object waarop BIEBY IE-rechten heeft.

Artikel 13. Toepasselijk recht

 1. 1. Op deze voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing

Artikel 14. Slotbepaling

 1. 1. Indien (enig deel van) een bepaling uit deze voorwaarden nietig is of buiten werking wordt gesteld, blijven de overige (delen van de) voorwaarde(n) onverkort van kracht.